Miljö & Kvalitet

För Paxtek AB är ett långsiktigt miljöarbete viktigt

Kvalitetspolicy

Paxtek AB skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss. Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bl.a. genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker. Paxtek AB strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet. Paxtek AB eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens.

För Paxtek AB är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitén som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar. Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder.

Miljöpolicy

Paxtek AB är ett entreprenadbolag som utför tjänster inom byggsektorn, från idé och projektering till ny-, om- eller tillbyggnad. Vi utför även reparations- och underhållsarbeten i form av byggservice. För Paxtek AB är ett långsiktigt miljöarbete viktigt. Vi skall utgå från kundernas behov. Miljöarbetet för Paxtek AB skall inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete. Paxtek AB har fastslagit en miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Paxtek AB har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn. Paxtek AB skall köpa och använda material och produkter med låg miljöpåverkan. Paxtek AB skall minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

Paxtek AB ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Brantås Bygg AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Arbetsmiljöarbetet inom Brantås Bygg AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation. Fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att Paxtek AB aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

Paxtek AB arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet genom att:
Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.
Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.
Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.

Paxtek AB följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.

TOP